Tel: +372 6024 550 ; Fax: +372 6485 421; Mob: +372 5553 5000

OÜ Firetek on asutatud aastal 2000 ja meie firma tegevusvaldkonda kuuluvad:

 • Tuleohutusalane monitooring – tuleohuriskide kaardistamine Teie objektidel, tuleohutusalase analüüsi teostamine ning tehniliste lahenduste projektide väljatöötamine.
 • Tulekustutussüsteemide projekteerimine vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele, standarditele ning eeskirjadele alljärgnevalt:
 • sprinklerkustutussüsteemid;
 • drentserkustutussüsteemid;
 • vahtkustutussüsteemid;
 • gaaskustutussüsteemid.
 • suitsueemaldussüsteemid
 • aerosoolkustutussüsteemid
 • automaatne tulekahjusignalisatsioon
 • tulekustutussüsteemide automatiseerimine, monitooring- ja juhtimine.
 • Tuleohutusalase dokumentatsiooni koostamine. Objekti üldised tuleohutusjuhendid, tule- ja plahvatusohtliku protsessiga allüksuste tuleohutusjuhendid, riskianalüüsid, hädaolukorra lahendamise plaanid. Koostatud dokumentide kooskõlastamine Päästeameti kohalikes päästeasutustes ning Tehnilise Järelvalve Ametis.
 • Tuleohutusalaste koolituste läbiviimine (baasõppe koolitused, täiendusõppe koolitused, tuletööde tegijate koolitused).
 • Tulekustutussüsteemide ja tulekahju-signalisatsioonisüsteemide hooldus ning vajalike hoolduspäevikute korrashoid.
 • Tulekustutite, tuletõrjekraanide, sprinklerite, vaht- ning gaaskustutussüsteemide seadmete müük.
 • Muude tuletõrje- ja päästevahendite müük.

OÜ FIRETEK TEGELEB KÕIKIDE TULEKUSTUTUS, TULEKAHJUSIGNALISATSIOONI, SUITSUEEMALDUSE- JA KÕIKIDE NIMETATUD SÜSTEEMIDE AUTOMAATIKA, MONITOORINGU JA JUHTIMISE VÄLJA EHITAMISEGA.

 

 

 

 

 

 

SocShare v2